zrob-zadanie.pl - rozwiązywanie zadań przez Internet, pomoc - matematyka, fizyka, chemia

JUŻ WKRÓTCE NOWA WERSJA SERWISU ORAZ KONKURS!!!


rozwiązywanie zadań z matematyki, fizyki, chemii, statystyki i innych przedmiotów

studia - Marketing


dodaj to zadanie do obserwowanych

    Testy do rozwiązania

Zaoferuj swoją pomoc w rozwiązaniu tego zadania

szczegóły zadania
treść TEST 1. Marketing znajduje zastosowanie: - w gospodarce rynkowej - w gospodarce centralnie planowanej - na rynku producenta - na rynku konsumenta 2. Marketingowo zorientowana firma musi dbać o: - zadowolenie swoich klientów - marketingowy styl stosunków z odbiorcami - wzrost produkcji i sprzedaży - ciągłe zdobywanie nowych rynków 3. Marketing jest: - procesem zarządzania przedsiębiorstwem ukierunkowanym na identyfikację i zaspakajanie potrzeb klienta - działaniem ukierunkowanym na produkt, którego sprzedaż przyniesie wyższe zyski - działaniem dostarczającym przesłanki decyzyjne dla trafnej alokacji zasobów czynników wytwórczych - równoznaczny z działem marketingu 4. Z celami marketingu przedsiębiorstwa muszą się identyfikować: - pracownicy działu marketingu - pracownicy wszystkich działów przedsiębiorstwa - odbiorcy - dostawcy 5. Stosowanie orientacji marketingowej jest niezbędne w sytuacji: - przyspieszonych zmian otoczenia firmy - globalizacji i integracji - wzrostu wymagań pośredników handlowych - wzrostu kosztów produkcji 6. Zarządzanie popytem w działalności marketingowej polega na: - dostosowaniu popytu do możliwości firmy - ograniczaniu konkurencyjności - segmentacji rynku - dostosowaniu warunków wewnętrznych do popytu 7. Wykształcenie orientacji rynkowej jest związane z : - strukturą przedmiotową rynku - strukturą podmiotową rynku - rozwojem zasobów firmy - globalizacją rynku TEST 1. skala Likerta nie zaliczana jest do: - grupy pytań zamkniętych - testu uzupełniania zdań - grupy pytań otwartych - żadne z powyższych 2. ankieta wręczana do samodzielnego wypełnienia grupie osób zgromadzonych w jednym miejscu: w sali szkolnej, wykładowej, jest to: - ankieta internetowa - ankieta audiowizualna - ankieta pocztowa - ankieta prasowa - ankieta audytoryjna - żadne z powyższych 3. CATI to: - wywiad telefoniczny przeprowadzany przez ankietera z respondentem za pomocą telefonu - Computer Assisted Telephone Interviewing - Computer Assisted Web Interview - Ankieta internetowa - Wywiad osobisty - Zapytanie badawcze 4. źródła wtórne, to: - każda publikacja, pisana na podstawie źródeł pierwotnych, czyli tych, które zostały już przez kogoś wcześniej zgromadzone - każda publikacja, wykorzystywana w procesie analizy rynku i konkurencji - inaczej mówiąc wyniki badań ankietowych 5. hipoteza: - niesprawdzone twierdzenie, dotyczące przyczyn jakiegoś zjawiska, zachowania i reakcji konsumentów, zdarzenia w działalności np. przedsiębiorstwa - Sprawdzone twierdzenie - Badanie wyborcze - Inaczej mówiąc: instrukcja ankieterka 6. część kwestionariusza wywiadu lub ankiety, gdzie zawarte są pytania dające obraz profilu społeczno - ekonomicznego respondentów nazywa się: - metryczką - częścią zasadniczą - częścią uzupełniającą - żadne z powyższych TEST 1. Cena produktu i koszt jego nabycia oznaczają dla klienta: - to samo - cena produktu jest większa od kosztu nabycia o udzielone rabaty - cena produktu jest większa od kosztu nabycia o marżę zysku - koszt nabycia jest większy od ceny o inne koszty pieniężne i o koszty czasu, energii oraz koszty psychiczne 2. Górna granica dopuszczalnego przedziału cenowego ustalana jest na podstawie: - kosztów produkcji i marketingu - uwarunkowań rynku - postrzeganej wartości produktu - kosztów produkcji powiększonych o oczekiwany zysk 3. Cena jest jedynym elementem marketingu mix, który tworzy przychody: - dla klienta - dla dystrybutora i klienta - dla dystrybutora i państwa - dla przedsiębiorstwa 4. Strategia cen wchodzi w skład: - marketingowej strategii przedsiębiorstwa - strategii dystrybucji - strategii kosztów zmiennych przedsiębiorstwa - strategii promocji 5. W strukturze produktu cena znajduje się: - w rdzeniu każdego produktu - w rdzeniu produktu usługowego - na poziomie produktu rzeczywistego każdego produktu - jest składnikiem usług dołączonych do produktu 6. W marketingowej koncepcji ustalania ceny aktywny udział biorą: - tylko sprzedający - tylko kupujący - tylko dystrybutorzy - sprzedający i kupujący TEST 1. W momencie, gdy klient podejmuje decyzję o zakupie, za najskuteczniejszy instrument promocji mix należy uznać: - sprzedaż osobistą - promocję konsumencką - public relations - reklamę 2. Jeżeli firma wydaje na promocję tyle, na ile ją stać w danej chwili, to mówimy o ustaleniu budżetu metodą: - postawionych celów - zakresu działań konkurencji - możliwości finansowych przedsiębiorstwa - osiągniętego zysku 3. ATL (above the line) to działania obejmujące wszelkie formy reklamy: - dające efekty, które można precyzyjnie pomierzyć - zlecone do realizacji agencjom reklamowym - umożliwiające konsumentowi natychmiastową reakcję - w mediach masowych 4. Promocja mix to zestaw instrumentów, jakimi posługuje się przedsiębiorstwo w zakresie: - reklamy i promocji sprzedaży - reklamy, promocji sprzedaży i marketingu bezpośredniego - budowy strategii mix - komunikacji marketingowej 5. W odróżnieniu od reklamy w przypadku PR komunikat kierowany jest do osób: - zaangażowany w pewnym stopniu w proces zakupu - negatywnie nastawionych do wybranego produktu - budujących opinię publiczną - które muszą być podmiotem czynnie biorącym udział w procesie zakupu 6. Sponsoring jest formą: - działalności charytatywnej - umowy - kontaktów z mediami - świadczenia jednostronnego 7. Podstawą racjonalnej decyzji konsumenta jest najczęściej: - satysfakcja i przyjemność - działanie emocjonalne - naśladowanie - wspieranie rodzinnych wytwórców poprzez zakupy ich produktów TEST 1. Reklama jest typowym instrumentem komunikacji: - indywidualnej - bezosobowej - osobowej - płatnej 2. Reklama w punkcie sprzedaży (point of sales) - może wpływać na proces zakupu w miejscu jego odbywania się - nie daje natychmiastowych rezultatów na poziomie sprzedaży - stosowana jest przy aktywnym udziale mediów masowych - jest formą sprzedaży osobistej 3. Ze względu na wyznaczony cel reklamę można podzielić na: - informującą - nakłaniającą - przypominającą - wyróżnia się wszystkie wymienione typy reklamy 4. Telemarketing to: - instrument marketingu bezpośredniego - reklama za pośrednictwem telewizji - reklama za pośrednictwem telefonii komórkowej - instrument public relations 5. Reklama i marketing bezpośredni: - mogą wykorzystywać te same instrumenty - są działaniami typu ATL - są działaniami BTL - nie mają ze sobą nic wspólnego
termin 13 marzec 2013
wymagane objaśnienia zaznaczyć poprawne odpowiedzi
ofert 0
numer (id) 2427
kontakt
Kontakt widoczny dla Użytkowników oferujących swoją pomoc

wyświetleń: 1474

dodano: 12 marzec 2013, 16:14


Nowoczesne przeglšdarki AntySpam.pl