zrob-zadanie.pl - rozwiązywanie zadań przez Internet, pomoc - matematyka, fizyka, chemia

JUŻ WKRÓTCE NOWA WERSJA SERWISU ORAZ KONKURS!!!


rozwiązywanie zadań z matematyki, fizyki, chemii, statystyki i innych przedmiotów

szkoła średnia - Matematyka


dodaj to zadanie do obserwowanych

    zbiory

Zaoferuj swoją pomoc w rozwiązaniu tego zadania

szczegóły zadania
treść ZESTAW 3 1. Wyznacz zbiór: A &#8211; C, jeśli: A = { &#8211;3, &#8211;2, &#8211;1, 3, 4 }, C = {&#8211;2, &#8211;1, 0, 1, 2}. 2. Podaj wzory skróconego mnożenia 3.oblicz -( 1 9/16)-potega 1/2 zestaw 4. 1 Wykonaj działania na przedziałach: (2, 5)U< 3, 8> 2.oblicz -(2 1/4)-do potegi1/2. 3. Miara jednego z kątów przyległych wynosi 38°. Oblicz miarę drugiego kąta. ZESTAW 5 1. Wykonaj działania na przedziałach: (&#8211;nieskonczonosc, 3) &#8211; (0, 9> 2. Zuzanna kupiła sukienkę za 120 zł, buty za 174 zł oraz torebkę za 96 zł. Jakim procentem ceny sukienki jest cena torebki? 3.oblicz log6male 9duze log6male 4duze ZESTAW 9 1. Zuzanna kupiła sukienkę za 120 zł, buty za 174 zł oraz torebkę za 96 zł. O ile procent buty są droższe od sukienki? 2. Rozłóż wyrażenie na czynniki: x2-4 3.3. Dane są alfa = 50stopni, beta = 80stopni oblicz miare konta ACB ZESTAW 10 1. Punkt C dzieli odcinek AB długości 48 cm na dwa odcinki, których stosunek długości jest równy |AC|: |BC| = 3 : 5. Oblicz długości odcinków |AC|, |BC|. 2. Cenę towaru obniżono z 5 zł na 4 zł. O ile procent obniżono tę cenę? 3.rozwiaz rownanie: 3x-4 pod kreska ulamkowa 2 = 4x-5 pod kreska ulamkowa 3 ZESTAW 11 1. Oblicz miarę kąta ADC oraz miarę kąta ABC 2. Cenę towaru podniesiono z 4 zł na 5 zł. O ile procent wzrosła cena towaru? 3. Rozwiąż nierównośc: 2x-5>2(x 3) ZESTAW 12 1. Punkt C dzieli odcinek AB długości 48 cm na dwa odcinki, których stosunek długości jest równy |AC| : |BC| = 7 : 5. Oblicz długości odcinków |AC| i |BC|. 2. Rozwiąż równanie:2x-3(x 6)=4x 2 . 3. Wyznacz liczbę, której 40% jest równe 6. ZESTAW 13 1. Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337,50 zł. Oblicz cenę lodówki bez podatku VAT. 2. Korzystając z odpowiednich wzorów skróconego mnożenia, oblicz:(3a-2b)2=. 3.oblicz: 1 3/7x(-7/10)-4 2/5:2 1/5. ZESTAW 14 1. Usuń niewymierność z mianownika 18pod kreska ulamkowa pierwiastek z 6 2. Cena bluzki wynosiła 68 zł. W ciągu roku cena ta została obniżona o 10%. Ile kosztuje obecnie ta bluzka? 3. Oblicz: 32 i 1/5 ;64 i 1/3:81 i 1/2 ZESTAW 16. 1. Rozwiąż równanie:2x-3(x 6)=4x 2. . 2. Jakim procentem liczby 36 jest liczba 90? 3. Oblicz: log3male 243duze= ZESTAW 17. 1. Oblicz: 2log5(male)2duze log5(male)3duze 2. Punkt C dzieli odcinek AB długości 24 cm na dwa odcinki, których stosunek długości jest równy 6:2. Jaka jest długośd każdego z tych odcinków? 3. Korzystając z odpowiednich wzorów skróconego mnożenia, rozłóż wyrażenia na czynniki:49-x2. ZESTAW 18. 1. Czy trójkąt o bokach długości 4 cm, 5 cm, 6 cm jest prostokątny? 2. Usuń niewymierność z mianownika: 15pod kreska ulamkowa pierwiastek z 20 ZESTAW 19. 1. Wypisz wszystkie podzbiory zbioru A={a,b,c} . 2. Bank zwiększył oprocentowanie kredytu z 20% do 21,5%. O ile punktów procentowych zwiększono oprocentowanie kredytu? O ile procent zwiększono oprocentowanie kredytu? 3. Przedstaw liczbę w postaci potęgi liczby: 2:4^5x8^2:2^9=. ZESTAW 20. 1. Zaznacz zbiór na osi liczbowej zbiór A={x:xERix>ikreska pod spodem 3,5} . 2. RPP na posiedzeniu w styczniu podniosła depozytową stopę procentową z 3,5% do 3,75%. Podaj podwyżkę w punktach procentowych, w punktach bazowych, w procentach. 3. Oblicz:(3-^2)-^3:3^4=. ZESTAW 21 1. Punkty C i D dzielą odcinek AB długości 27 cm na trzy odcinki, których stosunek długości jest równy 5:3:1. Jaka jest długośd każdego z tych odcinków? 2. Korzystając z odpowiednich wzorów skróconego mnożenia, oblicz:(3a-2b)^2=. 3. Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337,50 zł. Oblicz cenę lodówki bez podatku VAT ZESTAW 22 1. Punkt C należy do odcinka DE. Środkiem odcinka DC jest punkt A, zaś środkiem odcinka CE jest punkt B. Odcinek AB ma długośd 19 cm. Oblicz długośd odcinka DE. 2. Korzystając z odpowiednich wzorów skróconego mnożenia, oblicz:(4x-5y)2=. 3.oblicz:(4 5/9 6 1/9)x6=. ZESTAW 23 1. Różnica miar dwóch kątów przyległych wynosi 21°. Wyznacz miary tych kątów. 2. Korzystając z odpowiednich wzorów skróconego mnożenia, oblicz:(5-b)^3=. 3. Cena pewnego towaru wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 59,92 zł. Ile będzie kosztował ten sam towar, jeśli podatek VAT zostanie zwiększony do 22%? ZESTAW 24 1. Dane są dwa kąty przyległe, z których jeden jest o 38° większy od drugiego. Wyznacz miary tych kątów. 2. Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci:(x-y)(2x 3y) (x 2y)(-x 5y)=. 3. Zaznacz na osi liczbowej zbiory A i B, a następnie wyznacz AUB, jeżeli A=(1,-4>, B=. ZESTAW 25 1. W trapezie ABCD, AB||CD, dane są: |AB| = 12 cm, |CD| = 7 cm, |AD| = 8 cm. O ile należy wydłużyd ramię AD, aby przecięło się z przedłużeniem ramienia CD? 2. Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci:(x y 1)(2x-y) (-1)(x-1)(2x 3y) 3. Zaznacz na osi liczbowej zbiory A i B, a następnie wyznacz A u odwrocone B , jeżeli A=(-2,1),B
termin 05 listopad 2011
wymagane objaśnienia nie
ofert 0
numer (id) 2064
dodatkowe informacje


kontakt
Kontakt widoczny dla Użytkowników oferujących swoją pomoc

wyświetleń: 1080

dodano: 04 listopad 2011, 21:29


Nowoczesne przeglšdarki AntySpam.pl